Oppdatering torsdag 26. september:

Mattilsynet opphever det generelle rådet om å begrense nærkontakt mellom hunder. Mattilsynet og Veterinærinstituttet mottar nå få meldinger om hunder med blodig diaré fra veterinærer. Det er også klart at alle sykdomstilfellene ikke kan settes i sammenheng med hverandre.

Mange av de meldte sykdomstilfellene er fra noen fylker på Østlandet, der hundetettheten også er stor. Veterinærinstituttet og Mattilsynet mener at flere hunder i dette området ville blitt syke dersom dette hadde vært en sykdom som smittet effektivt mellom hunder. Dette gjelder selv om hundeeiere har overholdt Mattilsynets råd til nå.  Informasjonen vi har mottatt viser også at i de fleste tilfeller der én syk hund bor sammen med andre hunder, har kun den ene hunden blitt syk.

Veterinærinstituttet mener det er usannsynlig at det er én konkret fellesnevner mellom alle de registrerte tilfellene av hunder med blodig diaré. Det understrekes at utviklingen av sykdom sannsynligvis er det som kalles multifaktoriell, som betyr at sykdomsutviklingen skyldes flere sammenfallende faktorer. Noen av tilfellene kan også ha andre årsaker og ikke være en del av det vi oppfatter som et utbrudd.

Så langt har bakterien Providencia alcalifaciens blitt påvist hos ca. 50 av hundene som har blitt syke med blodig diaré. Bakterien er også blitt påvist hos noen friske hunder, men i mindre mengde.

En del av prøvene fra syke hunder undersøkes videre for å se om det er et slektskap mellom bakteriestammene, altså om Providencia-bakteriene er nærmest identiske. Dette gjøres ved hjelp en metode som kalles helgenomsekvensering.

Så langt har undersøkelsene om slektskap mellom bakterier vist at 14 av tilfellene med syke hunder hadde nærmest identisk bakterie. Undersøkelsene viser også at noen av hundene har fått påvist bakterier som ikke er identiske med de 14. Dette bekrefter at noen av hundene med blodig diaré har blitt utsatt for samme smittekilde, mens andre er ikke en del av et utbrudd, og kan være sporadiske tilfeller.

De 14 er alle fra det sentrale Østlandsområdet, men det er så langt undersøkt få prøver fra resten av landet. Det gjøres flere undersøkelser for å se om flere av hundene som det har blitt tatt prøver av, har hatt identiske bakterier.

Veterinærinstituttet har de siste ukene mottatt store mengder prøvemateriale. De vil nå gå inn en ny fase der det vil prioriteres å analyser materialet nærmere. Mange av undersøkelsene, for eksempel å slektskap mellom bakterier, er svært tidkrevende og det vil derfor ikke komme prøveresultater daglig i tiden fremover.

Veterinærinstituttet har de siste ukene mottatt store mengder prøvemateriale., som nå analyseres og undersøkes nærmere. Mange av undersøkelsene, for eksempel å undersøke slektskap mellom bakterier, er svært tidkrevende og det vil derfor ikke komme prøveresultater daglig i tiden fremover.

Veterinærinstituttet og Mattilsynet jobber videre med undersøkelser av bakteriens sykdomsframkallende egenskaper og søker systematisk etter mulige kilder.

Parallelt med dette går Mattilsynet gjennom og følger opp informasjonen fra den pågående kartleggingen, for å se om det finnes fellestrekk som alder, rase, fôring, kontakt med andre hunder, områder og lignende.

En del hundeeierne med syke eller døde hunder har tatt vare på prøver av hva hunden har spist siste 14 dager. Disse kan man fortsatt spare på slik at man kan ta prøver av dette hvis blir nødvendig. Fôr er en av mange muligheter som fortsatt undersøkes.

https://www.nkk.no/aktuelt/alvorlig-sykdom-hos-hund-article159842-985.html
Artikkelen ble postet i kategorien:
Alle områder