NKKs nordiske og internasjonale utstillinger fra 1. juni 2021

Det vises til Hovedstyrets vedtak 74/2020 og epost av 29.10.2020 hvor klubber, forbund og regioner ble invitert til å melde sin interesse for å ta ansvar for NKKs nordiske og internasjonale utstillinger med virkning fra 1.6.2021. Frist for å melde sin interesse var satt til 4.1.2021.

 

NKKs nordiske og internasjonale utstillinger 1.6.2021 – 31.12.2021

Flere klubber og regioner har fremmet sin interesse for å overta ansvar for NKKs nordiske og internasjonale utstillinger fra og med sommeren 2021.

Hovedstyret fattet i sak 124/20 følgende vedtak

«Hovedstyret ga administrasjonen fullmakt til å fastsette arrangører av NKKs internasjonale og nordiske utstillinger i 2021 i samråd med NKKs særkomite for utstilling (NSU), da det av tidsperspektiv er viktig for fremtidige arrangører å ha tid til planlegging i forkant.

Hovedstyret vedtok å arbeide videre med NDU vedr. føringer for utstillingene, praktiske spørsmål og tildeling av utstillingene fra 2022 mv. i tråd med HS vedtak 113/20.»

Følgende har søkt om og tildeles arrangøransvar for NKKs internasjonale og nordiske utstillinger i 2021:

Dato

Sted/Int/Nord

Ansvarlig arrangør

Kommentar

5.-6. juni 2021

NKK Sandefjord -Internasjonal

Norsk Welsh Corgi Klubb

Samarbeid med Sandefjord HK

13. juni 2021

NKK Tromsø – Nordisk

NKK region Troms/Finnmark

3.-4. juli 2021

NKK Trondheim – Internasjonal

Uavklart

I dialog med NKK region Trøndelag

7.-8. august 2021

NKK Fauske – internasjonal

NKK region Nordland

Samarbeid med lokale klubber

21.-22. august 2021

NKK Lillehammer – Nordisk

NKK region Innlandet

4.-5. september 2021

NKK Rogaland – Internasjonal

NKK region Rogaland

2.-3. oktober 2021

NKK Harstad – Internasjonal

NKK region Troms/Finnmark

20.-21. november 2021

NKK Sandefjord – Nordisk

Norsk Welsh Corgi Klubb

Samarbeid med Sandefjord HK

Tildelingen gjelder i hht HS vedtak 124/20 kun NKK utstillingene for 2021, og det vil bli arbeidet videre med avklaringer og premisser knyttet til alle NKK utstillingene fra og med 2022.

Arrangørenes ansvar for NKK utstillingene fra 1.6.2021 – 31.12.2021

Selv om ikke alle føringer og avklaringer er på plass pr. januar 2021, kan følgende informeres om til arrangørene:

 • Arrangørene av NKK utstillingene er økonomisk og juridisk ansvarlig for sin utstilling herunder bl.a:
  • alle inntekter og utgifter knyttet til arrangementet
  • at NKKs utstillingsregler, FCI regler og NKUs regler for nordiske utstillinger følges
  • at ev. smittevernrestriksjoner oppfylles
 • Arrangørene kan avholde internasjonalt/nasjonalt lydighets- og/eller agilitystevne i tilknytning til utstilling om ønskelig. Hvis ønskelig må dette meldes til NKKs administrasjon innen 1.3.2021.
 • Arrangør er ansvarlig for alle deler av arrangementet, eks. inngå avtale om leie av utstillingsområde, hotell, reiser, avtale med teknisk arrangør ved behov, utstyr til ringer og bedømmelse mv.
 • Dommere til NKK utstillingene i perioden er invitert av NKKs utstillingskomite og administrasjonen. Videre oppfølging av dommere frem mot selve utstillingen (informasjon, reisebestilling mv) og under dommeroppdraget tilligger arrangør. Dette inkluderer også oppfølging og arbeid i fht dommerelever og aspiranter/SPA.
 • Eventuelle endringer i dommerlisten grunnet dommerforfall eller endringer som følge av få/mange hunder påmeldt håndteres av NKKs utstillingskomite.
 • Arrangør inviterer ringsekretærer og håndterer forespørsler om elever og aspiranter

For utstillingene som arrangeres ut august 2021 kan arrangørene velge å benytte seg av varer, tjenester og personell fra NKKs administrasjon, eks.:

 • Leie av NKKs utstyr som eks. telt, trimmebord, nettbrett, fargeanvisere mv. til utstillingsringene, sekretariatstelt, salgskasser mv.
 • Leie av teknisk plassjef. Hvis leie av plassjef kan plassjef om ønskelig pakke og frakte utstyr.
 • Bistand til profilering av arrangementet på nkk.no og sosiale medier, endring i dommerlister og generell informasjon, ev. oppsett av ringer og tidsskjema, ferdigstillelse av elektronisk katalog og publisering av denne og link til kritikksystemet på utstillingsdagen mv.
 • Kjøp av premier til finaler så langt lageret rekker (jf. tidligere utdelt på NKK utstillinger).
 • Kjøp av utstillingsvarer og nettbutikkvarer etter bestilling.

Merk at arrangør må dekke de kostnader det medfører å utføre disse oppgavene, samt andre kostnader til selvkost.

Arrangører som ønsker å kjøpe tjenester som nevnt over fra NKKs administrasjon bes gi tilbakemelding på dette til administrasjonen senest innen 1.3.2021.

Ta kontakt om noe er uklart.

Takk for at dere ønsker å arrangere NKK utstillingene etter 1.6.2021!

mvh

 

MARIANNE ONO NJØTEN
Avdelingsleder
mobil: 986 96 941, e-post: marianne.njoten@nkk.no

————————————–

Artikkelen ble postet i kategorien:
Alle områder / Arrangementer